Sklep Jubilerski SUNDIAMORE

ul. Piłsudskiego 38a,
05-410 Józefów

+48 534 707 777
sklep@sundiamore.pl

Godziny otwarcia są niestandardowe, dlatego prosimy zawsze umówić się z nami na spotkanie telefonicznie, na określony dzień i godzinę.

 • Moje konto
 • 0,00 
 • (0) Koszyk

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.SUNDIAMORE.PL

§1.Definicje i akronimy

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

 1. 1)  CHECK-BOX – przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można zaznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej.
 2. 2)  COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik.
 3. 3)  DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)
 4. 4)  DOSTAWCA – przewoźnik dostarczający towar.
 5. 5)  KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcą.
 6. 6)  KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
 7. 7)  KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. 8)  KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie adresami
 9. 9)  KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną nabywającą towary od Sprzedawcy.
 10. 10)  LOGOWANIE – uwierzytelnianie i autoryzacja Usługobiorcy w celu uzyskania dostępu do konta w Sklepie
 11. 11)  OTRZYMANIE TOWARU – oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 12. 12)  PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 13. 13)  PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 14. 14) PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 1. 15)  REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę
 2. 16)  REJESTRACJA – proces zakładania Konta w Sklepie
 3. 17) REKLAMACJA DOTYCZĄCĄ TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy.
 1. 18)  REKLAMACJA USŁUGI – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę.
 2. 19) SKLEP – oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.sundiamore.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość.
 3. 20) SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właściciela Sklepu internetowego www.sundiamore.pl – Zbigniewa Nastałka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SUNDIAMORE Zbigniew Nastałek, z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Agrestowa 8A lok. 15 (kod pocztowy: 04-847 Warszawa), posiadającego numer NIP 9521502826, numer REGON 012829120, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres poczty elektronicznej: info@sundiamore.pl, nr tel. 534 707 777
 4. 20) SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właściciela Sklepu internetowego www.sundiamore.pl – Zbigniewa Nastałka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SUNDIAMORE Zbigniew Nastałek, z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Agrestowa 8A lok. 15 (kod pocztowy: 04-847 Warszawa), posiadającego numer NIP 9521502826, numer REGON 012829120, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres poczty elektronicznej: info@sundiamore.pl, nr tel. 534 707 777
 1. 21)  TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza dokument na nośniku papierowym zawierający własnoręczny podpis autora dokumentu.
 2. 22)  USŁUGA – oznacza czynność faktyczną podejmowaną przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy (sprzedaż nie jest usługą lecz umową nazwaną stypizowaną w Kodeksie cywilnym)
 3. 23) USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości  prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę.
 1. 24)  USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 2. 25) UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.sundiamore.pl §2. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem działalności Sklepu www.sundiamore.pl jest handel detaliczny produktami, w tym biżuterią z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej oraz wybranych krajów świata.

2. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu potencjalny Klient będący Konsumentem (osoba fizyczna zamierzająca dokonać rejestracji bądź zakupu w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może negocjować.  Poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują tylko w sytuacji, kiedy Klient będący Konsumentem nie podjął odnośnie nich negocjacji zanim założył Konto bądź dokonał zakupu.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:

a) minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024×768 pikseli,

b) połączenie z siecią Internet,

c) zainstalowana w urządzeniu z którego korzysta Użytkownik dowolna przeglądarka internetowa obsługująca standard html oraz php,

 1. d)  włączona obsługa cookies,
 2. e)  czynna skrzynka poczty elektronicznej.
 1. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i podmioty nie będące Konsumentami.
 2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.sundiamore.pl podawane są w złotych polskich i zawierające podatek VAT.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania towarów bez wad.
 4. Zakazane jest dostarczanie do Sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

         §3. Procedura składania i realizacji zamówień towarów, zawieranie umów sprzedaży

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.sundiamore.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia składać należy za pomocą dostępnego on-line formularza elektronicznego.
 3. W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza elektronicznego, Użytkownik powinien dopełnić następujących czynności:
 •   wybrać w menu na stronie internetowej Sklepu preferowaną kategorię produktów;
 •   kliknąć na nazwę lub fotografię preferowanego produktu, aby zapoznać się z opisem produktu;
 •   kliknąć na znajdujący się przy opisie preferowanego produktu przycisk z napisem „Dodaj do koszyka”;
 •   zarejestrować się bądź zalogować albo wybrać opcję zakupów bez rejestracji (przycisk „Zakupy bez rejestracji”);
 •   w przypadku wyboru opcji zakupów bez rejestracji – wpisać dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, ulica i nr domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, nr telefonu, adres e-mail, w przypadku Użytkownika będącego Przedsiębiorcą – również nazwę i dane firmy);
 •   wybrać preferowaną formę płatności oraz metodę dostawy;
 •   zapoznać się z regulaminem i zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż  postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy);
 •   kliknąć na przycisk z napisem „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży).
 1. Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzymuje, za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie treści zamówienia i warunków zakupu oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu.
 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:
 1. a)  przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 2. b)  gotówką do rąk pracownika dostawcy przy odbiorze przesyłki,
 3. c)  przedpłata kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu www.paypal.pl oraz serwisu www.paynow.pl
 4.  – dostępne formy płatności w tych serwisach to między innymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, Mastercard Electronic, Maestro.
 5. d)  przedpłata szybkim przelewem za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych www.paynow.pl,
 6. e)  płatność gotówką przy odbiorze osobistym we wskazanej w §1 pkt 20 siedzibie Sprzedawcy.
 7.  – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A. 
 1. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go kurierowi bądź pracownikowi operatora pocztowego (czas przygotowania towaru do wysyłki) oraz czas dostawy.W przypadku zamówienia obrączek ślubnych dochodzi również czas dopasowania rozmiarów obrączek według wcześniej podanych przez Usługobiorcę w formularzu bądź wiadomości szczegółowych wytycznych.
 2. Proces przygotowania towaru do wysyłki w przypadku wyboru płatności za pobraniem rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy sprzedaży, natomiast w przypadku wyboru płatności przelewem natychmiast po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy. 
 3. Maksymalny czas przygotowania towaru do wysyłki wynosi 14 dni roboczych.

            czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków na transakcję dokonaną kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego. 

          §4. Dostawa towaru

 1. Maksymalny czas dostawy (czas od momentu przekazania przez Sprzedawcę paczki z towarem dostawcy do momentu wydania paczki z towarem Kupującemu), wynosi: w przypadku “DHL Polska”  oraz “DPD Polska” 2 dni robocze.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego Kupujący ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu i przesłanie jego kopii na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 3. Dostawą zakupionych od Sprzedawcy towarów zajmuje się  w zależności od wyboru Kupującego, DHL Parcel  albo “DPD Polska” 
 4. Wysokość opłat za dostawę wyświetla się na ekranie urządzenia z którego korzysta Użytkownik w trakcie wypełniania przez Użytkownika elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie www.sundiamore.pl (przed zawarciem umowy sprzedaży). Wysokość ta odpowiada wysokości opłat za dostawę pobieranych od Sprzedawcy przez dostawcę.
 5. §5. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jednak istnieją wyjątkowe sytuacje, w których odstąpienie bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość przez Kupującego będącego Konsumentem jest wykluczone (sytuacje te zostały wymienione przez ustawodawcę w art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

 1. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy w formie dowolnej.
 2. Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu Konsument może posłużyć się ustawowym formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj. Formularz ten można przesłać zarówno pocztą elektroniczną na adres info@sundiamore.pl (jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną lub kurierem (czyli na nośniku papierowym) na adres: SUNDIAMORE, Piłsudskiego 38a, 05-410 Józefów

        

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres: SUNDIAMORE,  Piłsudskiego 38a,  05-410 Józefów
 2. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy i daty przyjęcia zwróconego towaru koszty zakupu towaru z wyjątkiem kosztów wysyłki, ponieważ Sprzedawca korzysta z zewnętrznych firm przewozowych, których usługi i koszty są bezzwrotne. Wyjątkiem są również dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż sposoby dostawy dostępne na stronie Sklepu internetowego Sprzedawcy. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 3. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Może to dotyczyć również opakowania produktu, który w razie uszkodzenia go obniża zwrot kosztów o 50 PLN.
 6. Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Aktualny tekst tej ustawy dostępny jest m. in. pod tym linkiem. Jeśli chodzi o umowy zawierane ze Sprzedawcą prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

          a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub   służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. biżuteria wykonywana według indywidualnego projektu sporządzonego na potrzeby konkretnego Użytkownika);

 1. b)  w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 2. c)  w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. W przypadku produktów jubilerskich takie zastrzeżenie może dotyczyć przedmiotów wygrawerowanych na życzenie Konsumenta i wszelkich spersonalizowanych elementów biżuterii.

10.Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.

§6. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych 25 grudnia 2014 r. oraz po 25 grudnia 2014 r.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 534 707 777, w tradycyjnej formie pisemnej na adres: SUNDIAMORE, ul. Piłsudskiego 38a, 05-410 Józefów, albo pocztą elektroniczną na adres: info@sundiamore.pl).
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres: SUNDIAMORE
 5. ul. Piłsudskiego 38a
 6. 05-410 Józefów
 7. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 1 roku od dnia otrzymania towaru. Prosimy przy tym pamiętać, że złoto jest metalem miękkim i przy kontakcie z innymi metalami lub powierzchniami chropowatymi takimi jak ściana, poręcz, beton, papier ścierny, stal, kamień, piasek itp… – złoto może się porysować i zmatowieć a nawet przy intensywnym użytkowaniu może się zetrzeć miejscowo. Taki stan biżuterii nie upoważnia do udzielania rękojmi gdyż jest skutkiem nieprawidłowego użytkowania. O tym jak użytkować biżuterię obszernie informujemy na naszym Blogu.
 8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.
 9. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
Wzór formularza reklamacyjnegoWzór oświadczenia o zagubieniu paragonu lub faktury

8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§7. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014 r.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży zawartą przed dniem 25 grudnia 2014 r. w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.). Wynika to z art. 51 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 534 707 777, pocztą elektroniczną na adres: info@sundiamore.pl, w tradycyjnej formie pisemnej na adres: SUNDIAMORE, ul. Piłsudskiego 38a, 05-410 Józefów).
 3. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.
 5. Reklamowany produkt odesłać należy na adres: SUNDIAMORE  ul. Piłsudskiego 38a, 05-410 Józefów
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży, zgodnie z żądaniem Konsumenta, poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeżeli jednak Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu naprawy bądź wymiany w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana będzie narażać Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący będzie miał prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie będzie mógł odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową będzie nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnić należy rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 7. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu dostępnego tutaj.

9. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§8. RODO

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: ” RODO” informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych jest firma SUNDIAMORE z siedzibą w Warszawie, przy ul. Agrestowa 8A lok. 15.

§9. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.
 2. Do usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną należy:
 1. a)  udostępnianie użytkownikowi sieci Internet do wglądu opisów produktów (w tym ich fotografii) za pomocą strony internetowej,
 2. b)  udostępnianie użytkownikowi sieci Internet za pomocą strony internetowej www.sundiamore.pl formularza zamówienia,
 3. c)  umożliwianie korzystania z Konta w Sklepie.
 1. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ustępie poprzednim pkt a i b, poprzez opuszczenie strony internetowej www.sundiamore.pl.
 2. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ust. 2 pkt c niniejszego paragrafu, usuwając swoje Konto ze Sklepu poprzez wysłanie do Usługodawcy wiadomości e-mail z odpowiednim żądaniem na adres info@sundiamore.pl.
 3. W celu utworzenia Konta w Sklepie (zarejestrowania się), kliknąć należy na znajdujący się w prawym górnym rogu strony internetowej www.sundiamore.pl napis „Zaloguj się”. Następnie należy podać adres e-mail oraz inne wskazane przez system informatyczny Sklepu dane osobowe (imię, nazwisko, ulica i nr domu/lokalu, kod pocztowy, kraj, miasto, nr telefonu komórkowego, w przypadku Przedsiębiorcy – dodatkowo firma), utworzyć hasło do Konta i zatwierdzić wpisane dane poprzez kliknięcie na przycisk z napisem „Zarejestruj się”.
 4. Podanie danych osobowych wymienionych w ustępie poprzednim jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu założenia Konta.
 5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej info@sundiamore.pl) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na adres SUNDIAMORE Zbigniew Nastałek, ul. Agrestowa 8A lok. 15, 04-847 Warszawa).
 6. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 1. §10. Inne postanowienia

1. Zgodnie z art. 1836 Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, Klient może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Sprzedawcy. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek doWojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem Sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Sprzedawcą/Usługodawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.
 3. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży.
 4. Dane osobowe Klientów są chronione, zabezpieczane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.).
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o wprowadzanych zmianach najpóźniej na 7 dni przed wejściem ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według tekstu Regulaminu sprzed wejścia w życie zmian. W wypadku jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze Sklepu internetowego.
 8. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://sundiamore.pl/pl/content/3-terms-and-conditions-of-use i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku html z regulaminem na dysku twardym komputera bądź innym nośniku.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia .. 2015 r.
metody płatności

Sklep Jubilerski online - SUNDIAMORE